dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

รู้จักคณะสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1 min read

ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการทดสอบ นอกจากนี้ยังศึกษาด้านวิศวกรรมความรู้ และมีวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และด้านวิศวกรรมความรู้ เช่น การทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล และระบบช่วยตัดสินใจ เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
2สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
4มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
5มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
6มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
7จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
8มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้      
9มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     
10มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
11มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
12มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
13มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
14มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
15สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
16มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
17มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
18มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
19มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
20มหาวิทยาลัยพายัพคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
2. นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม(Programmer/Developer)
3. นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
4. วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
5. นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
6. วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
7. นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
8. สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
9. นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
10. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
11. เจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยี