dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

5 คณะยอดนิยม

1 min read
5 คณะยอดนิยม - ปก

5 คณะยอดนิยม สำหรับน้อง ๆ กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกคนก็ต้องมีคณะในดวงใจกันอยู่แล้วใช่ไหม? แต่ก่อนที่ทุกคนจะเลือกสมัครเข้าสอบนั้น ทุกคนต้องรู้ให้ดีว่า คณะที่ทุกคนสนใจมีคู่แข่งเยอะแค่ไหน เราจะสามารถเข้าไปเป็น 1 คนในคณะนั้นได้ไหม การวางแผนจะได้แม่นยำมากขึ้น จะได้ไม่พลาดโอกาสคณะในฝันที่ทุกคนอยากจะเข้าศึกษา เพราะส่วนใหญ่และ จะตกม้าตายกับคู่แข่งเยอะพอสมควร
วันนี้พี่ ๆ เว็บไซค์ Dekrian รวมข้อมูลมาให้แล้ว กับ “ 5 คณะยอดนิยม ที่มีเด็ก TCAS 62 เลือกเรียน ” ซึ่งทุกสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนได้ โดยเฉพาะน้อง ๆ TCAS 63 ส่วนจะมีคณะไหนยอดนิยมกันบ้าง ไปดูกันเลย

คณะที่ยอดนิยมมากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ คณะนี้เรียนเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ ศึกษาเรื่องแนวโน้ม และวิเคราะห์การตลาด ช่องทางการลงทุนต่าง ๆ รวมทั้งมีการวางแผนการตลาดทุน เพื่อการนำไปใช้ด้านบริหารธุรกิจ หรือวางแผนการตลาดหุ้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คนที่เหมาะกับคณะนี้ ควรเป็นคนที่สนใจการค้าขาย การทำธุรกิจ มีทักษะเรื่องการคำนวนที่ดี

สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะบริหารธุรกิจ
ประกอบไปด้วย สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการเงินการธนาคาร, สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ, สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาการประกันภัย เป็นต้น

อาชีพในอนาคตหลังจากเรียนจบคณะบริหารธุรกิจ
เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี, นักการตลาด, นักบริหาร, นักธุรกิจ, นักวิจัยตลาด, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักการธนาคาร, ดูแลฝ่ายจัดซื้อ, ทำงานด้านการเงิน, เป็นต้น

5 คณะยอดนิยม - บริหารธุรกิจ

คณะที่ยอดนิยมรองจากคณะบริหารธุรกิจ คือ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนี้ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัด การปฐมพยาบาล เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยคนเก่งของคุณหมอได้นั้นเอง น้อง ๆ ที่สนใจต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือเรียนสายวิทย์ – คณิตมาก่อน เพราะวิชาที่เราต้องเรียนนั้น เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญต้องจิตใจเข้มแข็ง อดทน ไม่กลัวเลือด และไม่ตกใจง่าย มีสติที่ดีในสถานการณ์กดดัน และน่าตกใจ

สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์
ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์, สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช, สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นต้น

อาชีพในอนาคตหลังจากเรียนจบคณะพยาบาลศาสตร์
เช่น เป็นพยาบาลทั้งเอกชน และรัฐบาล, รับราชการในสายงานสาธารณสุข เป็นต้น

5 คณะยอดนิยม -คณะพยาบาลศาสตร์

คณะที่ยอดนิยมคณะที่ 3 คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะนี้จะเน้นเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษาต่าง ๆ รวมเนื้อหาแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สังคม และการสื่อสาร ออกมาแตกย่อยเป็นแต่ละสาขาวิชาเพื่อเจาะลึกมากขึ้น บางมหาวิทยาลัยเรียกคณะนี้ว่า มนุษยศาสตร์ เฉย ๆ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยก็รวมสาขาวิชาด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาต่าง ๆ), นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ ไว้ในคณะนี้ด้วยเช่นกัน

สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะมนุษยศาสตร์
ประกอบไปด้วย กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์, กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ (ภาษาต่าง ๆ ), กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน, กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์, กลุ่มสาขากลุ่มวิชารัฐศาสตร์, กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นต้น

อาชีพในอนาคตหลังจากเรียนจบคณะมนุษยศาสตร์
เช่น ติวเตอร์หรืออาจารย์สอนภาษา, บรรณาธิการ, ประชาสัมพันธ์, นักสื่อสารมวลชนในด้านต่าง ๆ, นักการจัดการ, นักสังคมศาสตร์, ล่าม, นักแปล, นักสารสนเทศ, ไกด์, นักจิตวิทยา เป็นต้น

คณะที่ยอดนิยมคณะที่ 4 คือ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวคุณสมบัติของยาแต่ละชนิดในการรักษาโรค สารสกัดที่นำมาทำยา รวมทั้งกระบวนการผลิตยาทั้งหมด วิธีการเก็บรักษายา และการนำยาไปใช้ในส่วนต่าง ๆ

สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะเภสัชศาสตร์
ประกอบไปด้วย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม, เภสัชกรในร้าน, ทำงานในหน่วยงานด้านสุขภาพสาธารณสุขต่าง ๆ, นักวิจัยและผลิตยา เป็นต้น

อาชีพในอนาคตหลังจากเรียนจบคณะ เภสัชศาสตร์
เช่น การเป็นเภสัชกรการอุตสาหกรรม, เภสัชกรชุมชน, เภสัชกรโรงพยาบาล, เภสัชกรการตลาด เป็นต้น

5 คณะยอดนิยม -คณะเภสัช

คณะที่ยอดนิยมคณะที่ 5 คือ คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ คณะนี้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลร่างกาย ศึกษาด้านเทคนิคทางการแพทย์ ภาพรวม คือ ศึกษาทุกอย่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาช่วยทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในสายงานที่ต้องทำงาน กับแพทย์ พยาบาล ในขั้นตอนการเพื่อรักษาโรคนั้นเอง

สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะสหเวชศาสตร์
ประกอบไปด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์, สาขากายภาพบำบัด, สาขาเทคนิคการแพทย์, สาขารังสีเทคนิค, สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, สาขากิจกรรมบำบัด, สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, สาขาเทคโนโลยีการกีฬา เป็นต้น

อาชีพในอนาคตหลังจากเรียนจบคณะสหเวชศาสตร์
เช่น นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, นักโภชนาการด้านอาหาร, นักรังสีเทคนิค, นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น

5 คณะยอดนิยม -คณะสหเวชศาสตร์

เรียบเรียงเนื้อหา : CEEMON
บทความแนะนำ : 14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย , สาขาวิชายอดนิยม
อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซค์ Mytcas
รูปภาพจาก : T.GP

Last Update : 17/10/2562 (ข้อมูลล่าสุด)