dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยทั่วไปสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว จะมีคำนำหน้าว่า มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย หรือ สถาบัน แต่ทำไม จุฬาฯ จึงใช้ชื่อว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ใช่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในครั้งนี้เราก็เลยได้หยิบยกรประวัติของ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระเกี้ยว” มาเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ จึงให้คงชื่อไว้สืบไป

ประวัติของมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคราชการและเอกชนต้องการบุคลากรทำงานในสาขาวิชาต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ “ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2453

ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาธิราช พระองค์จึงได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าจำนวนเก้าแสนกว่าบาท ให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและเป็นตึกบัญชาการบนที่ดินของพระคลังข้างที่จำนวน 1,309 ไร่ อยู่ที่อำเภอปทุมวัน และเงินที่เหลือจากการสร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ได้เสด็จพระราชดำเนิน และทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารเมื่อ 3 มกราคม พ.ศ. 2458

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ ไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาขั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่ไพศาลต่อไป โดยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สรุป

 • พ.ศ. 2459 – 2465 มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา มีการติดต่อกับมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ เพื่อให้ช่วยเหลือการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2466 – 2480 เริ่มรับผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ และมีการปรับปรุงหลักสูตรและรับนักเรียนผู้จบประโยคมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนอีก 4 คณะ
 • พ.ศ. 2481 – 2490 เริ่มเน้นการเรียนการสอนพื้นฐานของวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดเตรียมมหาวิทยาลัยคือนักเรียนจะต้องเลือกเรียนตามคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนทำให้เกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น
 • พ.ศ. 2491 – 2503 เป็นระยะเวลาของการขยายการจัดการศึกษาออกไป โดยเน้นระดับปริญญาตรีเป็นหลัก
 • พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับปริญญาตรี และเริ่มพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การอนุรักษ์และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย สถาบันบริการ ศูนย์ และสำนัก เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกวิถีทาง ให้สมกับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
อัตราค่าเทอม ของ จุฬาฯ ปี 2563

อัตราค่าเทอม ของ จุฬาฯ ปี 2563

 • คณะจิตวิทยา จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 34,000 บาท
 • คณะนิเทศศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ไม่มีการปรับค่าเทอม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 34,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 25,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 25,500 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 25,500 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 34,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากเดิม 21,000 บาท ไม่มีการปรับค่าเทอม
 • คณะครุศาสตร์ จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท
 • คณะประชากรศาสตร์ จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท
 • คณะอักษรศาสตร์ จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท
 • คณะสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จากเดิม 17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

โดยสรุปแล้วมีสองคณะที่ไม่มีการปรับค่าเทอมขึ้นคือ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

คณะที่น่าสนใจ : พยาบาลศาสตร์

บทความที่น่าสนใจ : กีฬาฟุตบอล