dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

1 min read

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

จุดเด่นของวิศวลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เน้นการสร้าง Leader โดยการจะเป็น Leader ได้จะต้องมีทักษะของ Soft Skill โดยเราจะฝึกทักษะเหล่านี้ได้จากระบบกิจกรรมต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา โดยในรั้ววิศวลาดกระบังของเรานั้นจะเป็นการเรียน 70% และทำกิจกรรมอีก 30% ซึ่งทำให้เรื่องของ Connection ระหว่างเพื่อนและพี่น้องซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา และด้านการเรียนเรามีรากฐานจากการเรียนอย่างหนัก การเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้เพื่อนำมาปฎิบัติ

วิศวกรรมโทรคมนาคม

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องของ
การสื่อสารและการประกอบธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมนั้นจึงช่วยให้น้องมีความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่มวิชา สามารถนำองค์ความรู้ที่น้องๆได้ศึกษาทั้งในเรื่องของเครือข่ายโทรคมนาคม การประมวลผล สัญญาณสำหรับสื่อสาร การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร และระบบสื่อสารไร้สาย อีกทั้งยังมีการศึกษาในเรื่องของดาวเทียม สายอากาศและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของน้องๆในตอนนี้อีกด้วย

เป็นภาควิชาที่เปิด”แห่งแรก”ของประเทศไทย ทางด้านอาจารย์ของภาคเรามีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านโทรคมฯเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการติดต่อกับบริษัทในเครือสาขาวิชาที่สามารถทำให้น้องๆได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมนอกห้องเรียนนอกจากนี้ยังมี co-working space และ clinic วิชาการ ที่เป็นที่ที่น้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งติวหนังสือ พักผ่อน แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนอีกด้วย

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการกำเนิด ถ่ายเท และแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง จากผู้ผลิตไฟฟ้าไปยังผู้บริโภค งานของวิศวกรไฟฟ้ากำลังจะเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการในการใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า เช่น การจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการใช้ระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ เป็นต้นส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟ้ฟ้า มุ่งเน้นการพัฒนาทางพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและอุตสาหกรรม รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการ บริหารพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด การใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน โดยการพิจารณาทางเลือกของการใช้พลังงาน

เป็นสถาบันที่ส่งออกวิศวกรไฟฟ้ามากกว่า 20% ของประเทศในแต่ละปี มีอาจารย์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชามากที่สุดในประเทศ เป็นสถาบันที่มีห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง(Lab High voltage)ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชมรมของภาควิชาที่ชื่อว่า Innogent เปิดรับนักศึกษาที่สนใจที่อยากประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้ ได้ส่งประกวดการแข่งขันความเร็ว มีดีกรีระดับแชมป์ของเอเชีย

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมจำพวกไฟฟ้า เครื่องกล  หุ่นยนต์ รวมถึงระบบอัตโนมัติ เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมของโลก และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ที่ลาดกระบัง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วย ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ควบคุม และเครื่องกล มาบูรณาการร่วมกันเพื่อประยุกต์ให้ทำงานสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มีความรู้พื้นฐานหลักทั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ควบคุม และวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งนำมาบูรณาการร่วมกัน ไปจนถึงระบบที่ใช้สั่งการ การควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ และการออกแบบโดยใช้โปรแกรมจำพวก CAD CAM CNC เป็นต้น อีกทั้งยังได้เรียนเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ ROBOTICS อีกด้วย

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิศวกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและพัฒนาระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิศวกรรมกระบวนการ (Process engineering) แม้จะชื่อว่า วิศวกรรมเคมี แต่ในความเป็นจริงเนื้อหาวิชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และการคำนวณเป็นหลัก แต่ก็ได้ชื่อว่ามีความรู้เชิงเคมีมากกว่าสาขาอื่นๆ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในวงการอุตสาหกรรมทำให้นักศึกษามีความรู้จริงเกี่ยวกับความรู้เชิงวิศวกรรมเคมีและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทั้งในทฤษฎีและการปฏิบัติ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม “เรียนดี กิจกรรมเด่น” เป็นหนึ่งในสาขาที่มีผลการเรียนดีระดับแนวหน้าของคณะ และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมทั้งของภาควิชา คณะ และสถาบัน

วิศวกรรมปิโตรเคมี

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสหกรรมปิโตรเคมีทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

รูปแบบการเรียนการสอนจะวางพื้นฐานทางทฤษฎีและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมด้านภาษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศจึงจัดการเรียนการสอนในวิชาหลักโดยใช้ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาจะได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านเช่นการออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น การผลิต และการบำรุงรักษาระบบ ซึ่งเน้นการปฏิบัติเป็นส่วนมากโดยสถาบันได้จัดหลักสูตรไว้เพื่อครอบคลุมความรู้ในหลายวิชา เช่น การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วัสดุ พลศาสตร์ของไหล พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น เป็นผลทำให้ภาคเราสามารถทำงานได้หลากหลายมากมายในไซต์งานต่างๆ

วิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐาน มีชมรมของภาควิชาเพื่อที่เปิดรับนักศึกษาที่สนใจหรือชื่นชอบยานยนต์ ได้ประดิษฐ์ยานยนต์เพื่อให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฎิบัติโดยมีคณะบุคลากรที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา

วิศวกรรมเกษตร

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมดังนั้นการพัฒนาทางด้านนี้เป็นความสำคัญอย่างมากเทคโนโลยีเป็นทางเลือกอีกอย่างที่สำคัญ วศ.เกษตรลาดกระบัง เรามีแบ่งสาขาออกเป็น

1.วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว
2.วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3.วิทยาการดินและน้ำหรือชลประทาน
4.พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันวิศวกรรมเกษตรมีกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กระทรวงเกษตร แถมยังมีสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติอีกต่างหาก ที่สำคัญคือในแถบอาเซียนวิศวกรด้านเกษตรมีน้อยมาก ลาดกระบังเรามีทุนไปต่อญี่ปุ่นให้ด้วยนะ ส่วนของใบกว.น้องๆจะได้ทั้งกว.วศ.เกษตร และ กว.วศ.เครื่องกล อีกด้วย

เน้นในความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการวัด เซ็นเซอร์และสมองกลฝังตัวระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์การเกษตร GPS,GIS,SIR การใช้Data sciencเชิงพาณิชย์ การใช้NIRในการตรวจสอบผลผลิตและประยุกต์พัฒนาเข้ากับเครื่องจักร

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง นักศึกษาทุกคนได้มีการลงมือปฎิบัติจริง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่มากประสบการณ์ มีศาสตราจารย์ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์คนแรกของประเทศไทย มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอย มีอาจารย์ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ NASA ด้านการสำรวจ ซึ่งทำให้นักศึกษาที่จบไปเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำต่างๆ

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการของเราจะเรียนในส่วนของ การออกแบบ วางแผน และพัฒนา รวมไปถึงการกำหนดปัจจัยทางการผลิต ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ บุคคล พลังงาน และ การเงิน โดยใช้หลักการจาก คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ รวมไปถึง การตลาด และ การบริหารจัดการ งานทางวิศวกรรมอุตสาหการจะเกี่ยวกับ การบริหารเวลา วัสดุ พลังงาน หรือ  การลดทรัพยากรต่างๆ ให้ใช้น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้น

วิศวอุตสาหการ ลาดกระบังจะเน้นทั้ง Material, Manufacturing และ Management ทำให้บุคคลที่เรียนมีทักษะทั้ง3ส่วนนี้ไปพร้อมๆกัน และเป็นวิศวอุตสาหการที่เดียวที่มีหลักสูตรที่เน้นทั้ง3ส่วนนี้และอยู่ภายใต้ภาควิชาเดียวกัน

วิศวกรรมอาหาร

นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องจักรกล กระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ผสมผสานกับความรู้ด้านคุณสมบัติของหาร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาหารในระหว่างกระบวนการผลิต

วิศวกรรมอาหารของสจล. มุ่งเน้นความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานตลอดจนการวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร ทางคณะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เพื่อให้นักศึกษาในคณะได้ “ปฏิบัติจริง” ตอบสนองความต้องการวิศวกรอาหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

วิศวกรรมขนส่งทางราง

เน้นในเรื่องของระบบเครื่องกลเป็นหลัก เกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรถไฟ และที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังเป็นที่แรกของประเทศในการเปิดสอนหลักสูตรนี้ แถมยังมีสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่กลางสถาบัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษาและเรียนรู้อีกด้วย  จบมาทำงานอะไร!!???? สามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมขนส่งทางรางโดยส่วนมากจะได้ทำงานเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรางโดยตรง มีบางส่วนบ้างที่ทำเกี่ยวกับเครื่องกล

วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

การสอนเน้นทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต เช่น กรรมวิธีการผลิต คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต ระบบอัตโนมัติ และกลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เช่นการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรม การลงทุนเชิงวิศวกรรม การบริหารและการประกันคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน และกลยุทธ์ในการผลิตเพื่อแข่งขัน

ภาคปฏิบัตินักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการขึ้นรูปวัสดุและการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) และการสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง 3D printer

วิศวกรรมวัดคุม

เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล และการวัดระดับ  ระบบ PLC, ระบบ DCS, ระบบ SCADA ผู้ที่จบสาขานี้เป็นที่ต้องการในอุตสากรรมหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปิโตเลียม แท่นขุดเจาะน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กและเหมืองแร่ และอื่นๆ โดยวิศวกรการวัดคุมจะทำหน้าที่ออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์ทางด้านการวัดและควบคุม ดูแลการติดตั้ง ตลอดจนการเขียนโปรแกรมเพื่อการวัดและควบคุมกระบวนการสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรใอุตสาหกรรม

เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้มีโครงการของ UNDP (United Nation Development Program) ซึ่งเป็นโครงการของสหประชาชาติ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ทางด้านเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีมหาลัยที่เปิดสอน 5 ที่ในประเทศไทยเท่านั้น

วิศวกรรมระบบควบคุม

การเรียนที่นี่ไม่เพียงแต่เรียนทฤษฎีระบบควบคุมแต่ยังเรียนพลวัตของระบบการใช้งานอุปกรณ์วัดการใช้งานและการออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมและรูปแบบการควบคุมเฉพาะในทางอุตสาหกรรม เช่น พีแอลซี และดีซีเอส เป็นต้น ซึ่งน้องๆสามารถนำไปต่อยอดได้หลายด้าน แถมพี่ๆๆที่นี่น่ารักดูแลดี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นเกี่ยวกับการสร้างชุดคำสั่ง การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาให้ รวมทั้ง Hardware, การเขียนโปรแกรม, ระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัย และ อื่นๆอีกมากมายซึ่งผู้ที่เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเรียนเกี่ยวกับระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ แต่ละส่วนทำงานได้อย่างไรข้อมูลจะเก็บตรงไหนอย่างไร ทั้งในเชิงวัตถุ และในเชิงกายภาพ(รู้ว่าไฟฟ้าวิ่งในคอมพิวเตอร์อย่างไร) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 สายหลักๆ ซึ่งจะแบ่งตอน ปี 3 ได้แก่ สาย Hardware สาย Software และสาย Network 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เปีน สาขาที่องค์กรส่วนมากต้องการทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต ที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค 4.0 อีกทั้ง ที่สถาบันของเราก็จะสอนลึก ทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ และเห็น ผลจริง ให้นักศึกษาได้สร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง ซึ่ง จะไม่มีการเรียนรวมในวิชาของวิศวกรรม ในปี 1 แต่จะเข้าวิชาของภาควิชาคอมพิวเตอร์เลย ให้น้องๆได้สัมผัสการเขียนโปรแกรม และ เบื้องตันของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทันที ซึ่งแต่ละวิชาก็จะให้ความตื่นเต้นกับน้องๆอยู่ตลอดเวลา รับรองว่า ไม่มีเบื่อแน่นอน ปล.ภาควิชานี้เขาว่าคนหน้าตาดีเยอะมาก อย่าลืมเปิดใจให้ภาคคอมพิวเตอร์นะน้องๆ

วิศวกรรมสารสนเทศ

ในสาขาวิชานี้น้อง ๆจะได้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าด้วยกัน  ด้วยโลกของเราทุกวันนี้เป็นการเรียนรู้แบบสหวิชาการ คนหนึ่งควรมีความรู้ให้หลากหลายและรอบด้าน วิศวกรรมสารสนเทศจึงตอบโจทย์มากที่สุด เพราะน้องจะได้เรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในด้านsoftware จากฝั่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้Hardwareต่างๆจากวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยังได้ความรู้ด้านการสื่อสารจากวิศวกรรมโทรคมนาคม ทำให้น้องๆสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้เป็นอย่างมาก

หลักสูตรวิศวกรรมสารนเทศของเรานั้นเปิดเป็นที่แรกของประเทศไทย มีศิษย์เก่ามากมายจบไปทำงานตามบริษัทชั้นนำต่างๆ และด้วยหลักสูตรของเราที่ผสานความรู้ของทางด้านวิศวกรรมทั้งสามสาขาเข้าด้วยกัน ทำให้น้องมีโอกาศเปิดกว้างในอนาคต เมื่อจบไปน้องสามารถเลือกสายงานได้หลากหลายมากกว่าภาคที่เฉพาะทางไปเลย

วิศวกรรมอัตโนมัติ

ปี1เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปพอขึ้นปี2จะเริ่มเรียนวิชาlabต่างๆเรียนจบแล้วสามารถทำงานในกลุ่มโรงงานอุสาหกรรมการผลิตกลุ่มผู้ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายสินค้าทางด้านอัตโนมัติ เช่น smart home ,smart car และอื่นๆ

สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติลาดกระบังเป็น”ที่แรก”ที่เปิดสอน ได้รับ”sponsor”จากกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกทั้งประเทศ ญี่ปุ่น,สหรัฐอเมริกา,และยุโรป เป็นสาขาที่สำคัญทางด้าน “Robotic & automation”

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเรานั้นจะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเเละวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับสัญญาณต่ำ ทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิทัล รวมไปถึงการออกแบบวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เเละการประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนเรื่องอาชีพนั้นรอบๆตัวของเรานั้นล้วนเต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ทำให้วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานในสายงานที่กว้างมากๆ

ด้วยระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเเละอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยทำให้น้องๆที่จบไปสามารถเลือกสายงานได้หลากหลายมากๆเเละนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่จบไปนั้นมีอัตราการมีงานทำสูงถึง98.98%เลยทีเดียว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

ติดตามคณะและสาขาที่น่าเรียนได้ที่ dekrian healthy-ful