dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

10 อันดับผู้สมัคร TCAS 3 มากที่สุด

1 min read
Top 10 most TCAS 3 applicants

TCAS 3 พึ่งปิดสมัครไปในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เราเลยมาทำ 10 อันดับผู้สมัคร TCAS 3 มากที่สุด ที่น้องๆนักเรียนอยากเข้ามากที่สุด

TCAS หรือ Thai University Center Admission System คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ มาหวิยาลัย ซึ่งเริ่มต้นนำมาใช้กันตั้งแต่ปี 2561 เป็นระบบที่ถูกออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.

ใน 10 อันดับผู้สมัคร TCAS 3 มากที่สุด เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมากที่สุด ทำให้ติด 5 อันดับ ใน 10 อันดับ ของทั้งหมดทั่วประเทศ

10 อันดับผู้สมัคร TCAS 3 มากที่สุด

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลักนเรศวร
  5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลักธรรมศาสตร์
  6. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลักบูรพา
  7. คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัยบูรพา
  8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
  9. คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิยาลัยพะเยา
  10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับมหาวิทยาลัย เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นเวลา 34 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

โดยได้กำหนดนโยบายและจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต คณะฯ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรแรกในปีการศึกษา 2526 ต่อมาได้ขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงหลักสูตรระดับพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาที่ 2/2548 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้
           1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2526 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 20 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,047 คน
           2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคพิเศษ เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2539 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 8 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,130 คน
           3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มเปิดสอนสาขาการพยาบาลชุมชนเป็นสาขาแรก ในปีการศึกษา 2538 และขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่
                    1) สาขาการพยาบาลเด็ก
                    2) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
                    3) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
                    4) สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
                    5) สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
                    6) สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติครอบครัว
                    7) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
                    8) สาขาการบริหารการพยาบาล ซึ่งมีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 9 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 358 คน
           4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2543 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 4 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน
           5. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาในหลักสูตรจำนวน 9 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับมหาวิทยาลัย เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นเวลา 34 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถาบันทางวิชาการกฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีการเติบโตและขยายตัวตามลำดับทั้งในด้านจำนวนหลักสูตรและศูนย์การศึกษาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้และความจำเป็นของการพัฒนาวิชาชีพ

โดยจัดการเรียนการสอนใน 3 ศูนย์การศึกษาคือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง นอกจากความพร้อมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญในการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักศึกษาในจำนวนที่เพียงพออีกด้วย

ท่าพระจันทร์ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรการศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยระยะแรกเป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเน้นหนักหนักในวิชากฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้มีการปรับปรุงการศึกษาและเป็นการศึกษาออกเป็น 4 คณะ และชื่อคณะนิติศาสตร์จึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 คณะนิติศาสตร์เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอื่น ๆ นอกจากคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะศึกษาเฉพาะวิชาบังคับที่เป็นวิชาทางกฎหมายเท่านั้น

การจัดการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคบัณฑิตและหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมถึงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะด้านแก่บุคคลทั่วไปหรือผู้สนใจ ซึ่งขณะนี้เปิดการเรียนการสอนและอบรมทั้งในและนอกเวลาราชการ

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี และนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร 3 ปี

ศูนย์รังสิต การศึกษากฎหมาย ณ ศูนย์รังสิตเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการย้ายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มายังศูนย์รังสิต

ในช่วงเริ่มต้นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะต้องศึกษาวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 ที่ศูนย์รังสิต และจากชั้นปีที่ 2 จนจบหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทั้งหมดจะมีการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นอาคารขนาด 9 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มอาคารสังคมศาสตร์ ด้านทางออกประตูเชียงรากของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว Y เป็นอาคารที่ทำการเรียนอยู่ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   โดยด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สร้างเสร็จและเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

ศูนย์ลำปาง สืบเนื่องจากมีจำนวนผู้สนใจเรียนวิชากฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  คณะนิติศาสตร์จึงมีนโยบายขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ โดยที่ในปี พ.ศ. 2546 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ณ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นโครงการนำรองสำหรับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคปกติ เพื่อรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยเข้าศึกษา

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และคณะพยาบาลศาสตร์ยังได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันหลักในการจัด การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

โดยจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

5. การจัดประชุมวิชาการ / ฟื้นฟูวิชาการ สภาพทางกายภาพของหนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพื้นที่ภายนอกรวม 7 ไร่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลักนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นในปี พ.ศ.2539 ได้รับให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตพยาบาลเพื่อให้บริการพยาบาลที่มี คุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจหลักของ สถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลักธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ระยะแรกเปิดสอนระดับปริญญาตรีเพียงสาขาเดียวคือ สาขานิติศาสตร์ ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ธ.บ.

ในภาคที่ 5 และ 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต มีวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ 2 วิชา คือ “เศรษฐศาสตร์” และ “ลัทธิเศรษฐกิจ” ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นท่านแรก

ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตร์บัณฑิต และเปลี่ยนโครงสร้างคณะต่างๆ โดยได้ประกาศจัดตั้งคณะจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นคนบดีคนแรก ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งศาสตราจารย์ ขุนประเสริฐศุภมาตรา เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์แทน

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลักบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลักบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาตร์สุขภาพ ด้านการศึกษาวิจัยสาเหตุ ปัจจัยกลไกการก่อโรค การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัด และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร ในอดีต

เมื่อปีพุทธศักราช 2525 ขณะที่มหาวิทยาลัยบูรพามีสถานะเป็นวิทยาเขตบางแสน มหาวิทยาลัยศร๊นครินทรวิโรฒ มีการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น และได้ตัดโอนอาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษา คณะพละศึกษา และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการพยาบาล อยู่ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ (หัวหน้าภาควิชา) และอาจารย์วิโรจน์อรุณนพรัตน์เป็นอาจารย์รุ่นแรกของภาควิชาฯและได้ร่วมกันพัฒนาภาควิชาให้เจริญก้าวหน้าจนมีจำนวนอาจารย์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับหลังจากนั้น

ในปี พ.ศ. 2539 อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลวณิชย์ โดยอาจารย์วิรัช คารวะวิทยากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์อำนวย ไวยมุข หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนามาจากคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ จึงแยกออกจากกันเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(โรงพยาบาลสวนดอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใกล้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์

ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย(Regular programs) และหลักสูตรนานาชาติ(International programs) โดยปัจจุบัน มีนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศเข้ารับการศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิยาลัยพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ ได้รับการรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสภาเภสัชกรรม จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และได้รับจัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แล้วแยกสาขาวิชาในสักกัด คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ออกจัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

เพื่อเตรียมการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และมีผลให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

🔅 แนะนำคณะน่าเรียน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

🔅ติดตามโน๊ตบุ๊คมาแรง : ASUS Notebook รุ่นใหม่ปี 2020