dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

ทำความรู้จักรั้วกันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 min read
ทำความรู้จักรั้วกันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ Ubon Ratchathani University เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จัดตั้งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี แรกเริ่มเดิมทีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นเพียงวิทยาลัยในสังกัดของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น แต่ต่อมาก็ได้มีการยกระดับตัวเอง ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว และเปิดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ หลายคณะและสาขาด้วยกัน สำหรับน้อง ๆ ทางภาคอีสาน ที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยคุณภาพเข้าศึกษาต่อ รั้วกันเกราของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว ส่วนความน่าสนใจของรั้วกันเกราจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

ประวัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัย โดยขึ้นสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2533 แต่ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา กำลังคนของประเทศ ซึ่งกำลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ กึ่งอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีตัวเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มากขึ้นกว่าเดิม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยเปิดทำการสอน ในสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 67 คนเท่านั้น ต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยกฐานะมาเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ได้ย้ายสถานที่จัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประจำ ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ 10 – 11 ถนน    วารินเดชอุดม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่กว่า 5,228 ไร่ และเริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วในปี พ.ศ. 2534 คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด ในส่วนของการก่อสร้าง เริ่มต้นด้วยงบประมาณเพียง 16 ล้าน ในปี 2531 อาคารหลังแรก ที่ก่อสร้างคือ อาคารเอนกประสงค์ ปัจจุบันใช้เป็นสถานแข่งขันกีฬา และทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ทำความรู้จักรั้วกันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธนานี

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

 • ตราประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้สัญลักษณ์เจดีย์ทรงล้านช้าง ที่หมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในเจดีย์มีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น ดอกบัวมีสี่กลีบบัว ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเส้น 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้น หมายถึงแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ำที่พร้อมจะ เบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบดอกบัวด้านล่างสองกลีบ หมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือกหุ้มสถาบันสำหรับดอกตูมสามกลีบหมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ำเงิน ที่เป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้นมีความ หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรงและสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั่นเอง

 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รั้วกันเกรา คือชื่อย่อที่ได้ยินบ่อยมาก ๆ ขณะมีกิจกรรมรับน้องในมหาวิทยาลัย ซึ่งคำนี้มีความหมายมาจากต้นไม้       ประมันมหาวิทยาลัย นั่นคือต้นกันเกรา หรือต้นจำปาในภาษาอีสาน  ต้นกันเกรา เป็นไม้สูงประมาณ 25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึก ใบดกหนาทึบ สีเขียวแก่เป็นมัน ดอกสีเหลืองอมแสด ออกดอกที่ช่อปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นอยู่ 7 วัน จากนั้นจะมีกลิ่นเหม็น ไม้กันเกราสื่อความหมายถึงเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ และทำให้เสาเรือนมั่นคง ต้นกันเกราเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งดอกกันเกราจะบานส่งกลิ่นหอม ช่วงที่มีการรับน้องในมหาวิทยาลัยพอดี

 • สีประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        คือ สีหลือง
 • อักษรย่อ  คือ ม.อบ / UBU

คณะที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์

แต่ละคณะจะมีสาขาที่เปิดสอนเฉพาะทางแยกย่อยออกไป อย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์ จะแบ่งภาคการเรียนเป็นสาขาจุลชีววิทยา สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และสาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่เปิดสอนปีการศึกษา 2563)

                หรือย่างคณะบริการ ก็จะมีสาขาการสอนแยกย่อยออกไปเป็น สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการตลาด (ค้าปลีก) สาขาการจัดการการโรงแรม สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาธุรกิจดิจิทัล และป.บัณฑิตสาขาบัญชี

ทำความรู้จักรั้วกันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธนานี

                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นชื่อเรื่องคณะเภสัชศาสตร์ โดยสาขาที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาเภสัชกรรมคลินิก  สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ สาขาเภสัชศาสตร์ วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และวิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

            หากน้อง ๆ คนไหน กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ที่จัดว่ามีคุณภาพในประเทศไทย ต้องมองหาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดูนะคะ รับรองมาเรียนที่นี่ได้ความรู้กลับไปประกอบอาชีพที่ต้องการแบบ 100% แน่นอน แม้จะดังในเรื่องเภสัชศาสตร์ แต่คณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ส่งออกบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกสู่ประเทศนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกัน

เดี๋ยวนี้จะทำอะไร คนเราก็นึกถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการกิน หรือการออกกำลังกาย ก็ล้วนดำเนินไปด้วยคำว่าสุขภาพเป็นตัวกลางทั้งนั้น เรามาดู 7 ท่าออกกำลังกายสร้างสุขภาพ สำหรับมือใหม่

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : แนะนำเกม MYTHICAL SAND สนุกง่าย ได้เงินจริง