มหาวิทยาลัย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน

1 min read

รายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน ทั้งหมดรวบรวมมาให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบ มะมหาวิทยาลัยอะไรบ้างนั้น มาลองดูเพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนได้เลย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล บางส่วน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University )
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Kasetsart University )
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Thammasat University )
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ( Srinakharinwirot University )
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( National Institute of Development Administration )
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok )
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang )
8. มหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol University )
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร ( Silpakoen University )
10. มหาวิทยาลัยบูรพา ( Burapha University)
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan University )
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( Maejo University )
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Chiang Mai University )
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Khon Kaen University )
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani University )
16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University )
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Prince of Songkls University )
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Thaksin University )
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( Princess of Narathiwat University)
20 มหาวิทยาลัยนครพนม ( Nakhon Phanom University )
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Suranaree University of technology )
22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( Walailak University )
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( King Mongkut’s University of Technology Thonburi )
24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( Mae Fah Luang University )
25. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
26. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

รายชื่อ มหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University )
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( Kasem Bundit University )
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( Dhurakijpundit University ) 
4. มหาวิทยาลัยเกริก ( Kirk University )
5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( Saint John’s University )
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( Mahanakorn University of Technology )
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( Sripatum University )
8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( The University of the Thai Chamber of Commerce )
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( Assumption University )
10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( South-East Asia University )
11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( Rattana Bundit University )
12. มหาวิทยาลัยสยาม ( Saim University )
13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( Pathumthani University )
15. มหาวิทยาลัยชินวัตร ( Shinawatra University )
16. มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)
17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ( Webster University (Thailand)
18. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด ( Stamford International University )
19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( Hua Chiew Chalermprakiet University )
20. มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( Christian University )
21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( Western University )
22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง ( Phakklang University )
23. มหาวิทยาลัยพายัพ ( Payap University )
24. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ( Chaopraya University )
25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ( North-Chiang Mai University ) 
26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern University )
27.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ( Vongchavalikut University )
28.มหาวิทยาลัยราชธานี ( Ratchatani College of Technology )
29. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( Hatyai University )
30 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( Asian University of Science and Technology )
31. วิทยาลัยดุสิตธานี ( Dusitthani College )
32. วิทยาลัยทองสุข ( Thongsuk College ) 
33. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( Saint Louis College ) 
34. วิทยาลัยมิชชั่น ( Mission College )
35. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ( Rajapark College )
36. วิทยาลัยราชพฤกษ์
37. วิทยาลัยแสงธรรม ( Saengtham College )
38. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
39. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ( South-East Bangkok College )
40. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( North Bangkok Collage )
41. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา – อินติ
42. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
43. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ( Rachathani Udon College of Technology )
44. วิทยาลัยสันตพล ( Suntapol College )
45. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern Polytechnic College )
46. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ( College of Bhandit Asia C.B.A. )
47. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ( Bundit Borihanturakit College )
48. วิทยาลัยนครราชสีมา ( Nakhonratchasima College )
49. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ( Chalermkarnchana College )
50. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( Southern College of Technology )
51. วิทยาลัยศรีโสภณ ( Srisophon College )
52. วิทยาลัยตาปี ( Tapee College )
53. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ( Yala Islamic University )
54. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ( International Buddhist College )
55. วิทยาลัยโยนก ( Yonok College )
56. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ( Lumnamping College )
57. วิทยาลัยพิษณุโลก
58. วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( Far Eastern College )
59 วิทยาลัยเชียงราย
60. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง ( Lampang Inter-Tech College )
61. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อัพเดตวันที่ 13/11/2562

slot