dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1 min read
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย ที่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้สำหรับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเลยทีเดียว และยังเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรันตีว่า นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยหอการค้ามีอัตราในการจ้างงานที่ค่อนข้างสูง โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนาน

ประวัติของมหาวิทยาลัย

ประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสถาบันการศึกษเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน ( UTCC is Top University in Trade & Services in ASEAN ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2483 สำนักงานหอการค้าไทย ตึกพาณิชย์ภัณฑ์ ถนนศรีอยุธยา สนามเสือป่า โดยในครั้งนั้นใช้ชื่อ “วิทยาลัยการค้า” เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีหลักสูตรการศึกษา 6 เดือน และ 2 ปี มีนักศึกษาประมาณ 300 คน

หลักสูตรการสอนของวิทยาลัยการค้า นับว่า ทันสมัยอย่างยิ่ง เพราะดำเนินตามหลักสูตร ของหอการค้าแห่งกรุงลอนดอน แต่ วิทยาลัยการค้าเปิดสอนได้เพียง 1 ปี ก็เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นเหตุให้ วิทยาลัย ต้องปิดตัวเอง เนื่องจากการสงคราม และรัฐบาลต้องการใช้สถานที่เป็น ที่ตั้ง สำนักงานประสานงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น วิทยาลัยการค้าปิดไปร่วม 22 ปี กรรมการหอการค้าไทยทุกสมัยได้พยายามเป็นลำดับที่จะรื้อฟื้นวิทยาลัยขึ้นใหม่จน กระทั่งพ.ศ. 2506 คณะกรรมการหอการค้าไทยก็ประสบผลสำเร็จในการเปิด วิทยาลัยอีกครั้งในชื่อ “วิทยาลัยการค้า” เช่นเดิม

แต่ได้ย้ายอาคารที่ตั้งมาอยู่ที่ ณ ที่ทำการของหอการค้าไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรการศึกษา 3 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ ประกาศนียบัตรการค้าชั้นสูง การเปิดสอนของวิทยาลัยการค้าครั้งนี้ อยู่ภายใต้การ ควบคุมของ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 : ที่ประชุมสภาวิทยาลัยการค้ามีมติให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเป็น “วิทยาลัยการพาณิชย์” (College of Commerce of The Thai Chamber of Commerce) ดำเนินการตามเงื่อนไขมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า (พ.ศ. 2509) ที่กำหนดให้หอการค้าไทยมีหน้าที่จัดตั้ง และ ดำเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ และ ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2513 คณะกรรมการวิทยาลัยเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้หอการค้าไทย จัดตั้ง “วิทยาลัยการพาณิชย์” (College of Commerce) อักษรย่อ “ว.พณ.” (C.C.) เปิดสอนหลักสูตร 3 ปี ผู้สำเร็จการ ศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารทั่วไป ธุรกิจระหว่างประเทศ เลขานุการ การตลาด การบัญชี การคลังการธนาคาร และ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 : คณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับในหลักการให้วิทยาลัยเอกชนดำเนินการสอนได้ ในระดับเกินกว่า 3 ปี และ วิทยาลัยการพาณิชย์ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอน ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทั้ง 7 สาขาวิชา ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516 พร้อมกันนี้วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการค้า” อีกครั้ง ในชื่อภาษาอังกฤษว่า College of Commerce อักษรย่อ “วค” (C.C.)

21 มิถุนายน พ.ศ. 2517

21 มิถุนายน พ.ศ. 2517 : วิทยาลัยการค้าโอนมาสังกัดกับทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมกับ ได้ย้ายมาอยู่ เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตดินแดง อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน เมื่อวิทยาลัยการค้าปฏิบัติพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ตามเงื่อนไขแห่งการเป็น สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็น มหาวิทยาลัย ในชื่อ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” (The University of the Thai Chamber Commerce) อักษรย่อ “มกค.” (UTCC)

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น เริ่มแรกใช้ตราของหอการค้ามาเป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบของเครื่องหมายเป็นรูปอาร์ม ต่อมาได้ปรับรูปแบบมาใช้เป็นรูปวงกลม โดยได้เปลี่ยนอักษรที่ตราสัญลักษณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของชื่อสถาบัน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ตราสัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย

 1. สำเภาหัวนาค : สำเภาหัวนาค เป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายระหว่างประเทศ มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และสำเภาหัวนาคเป็นสัญลักษณ์ของเรือสำเภาไทย
 2. คลื่น : คลื่นเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเดินเรือสำเภา ที่จะสามารถฝ่าเกรียวคลื่น และอุปสรรคต่างๆ ได้ต้องเป็นสำเภา ที่มีนายท้ายเรือที่ชำนาญ และมีความวิริยะ อุตสาหะ
 3. อาร์ม : ตราอาร์มมักใช้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และการงาน

คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 • คณะการศึกษาปฐมวัย
 • คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
 • วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะวิทยพัฒน์

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้ามีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษา ซึ่งทุนในระดับปริญญาตรีนั้น ได้แก่ ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ทุนนักกีฬา ทุนดนตรีไทย และนาฏศิลป์

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาชิกภาคธุรกิจ มอบเงินมูลค่า 26,964,088 บาท ต้านภัย COVID – 19” ผ่านสภากาชาดไทย พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยเงินบริจาคครั้งนี้มอบให้กับ 7 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 2 ล้านบาท ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  และโรงพยาบาลบำราศนราดูร นอกจากนี้ จะมอบให้โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือข่ายสภากาชาดไทยทั่วประเทศ

แนะนำสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีคุณภาพ โดยมีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาส และให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชาวไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช

เผยโฉม Apple Store สาขาที่ 2 ณ Central World ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2020 เวลา 06.00 น. ทาง Apple ได้เปิดตัว Apple Central World เผยโฉมโลโก้ที่ชื่อยาวที่สุดในโลก คือเอาชื่อ กรุงเทพมหานครฯ ที่เป็นชื่อเต็มมาเป็นดีไซน์ของโลโก้ Apple